• HOME
 • BLOG
 • ไลฟ์สไตล์
 • ความฉลาดทั้ง 11 ด้าน หรือ 11 Quotients พ่อแม่ควรรู้ เด็กควรมี พร้อมเว็บทดสอบ IQ

ความฉลาดทั้ง 11 ด้าน หรือ 11 Quotients พ่อแม่ควรรู้ เด็กควรมี พร้อมเว็บทดสอบ IQ

ความฉลาดทั้ง 11 ด้าน หรือ 11 Quotients พ่อแม่ควรรู้ เด็กควรมี-01
ไลฟ์สไตล์

Last Updated on 2021 10 28

“ความฉลาดทั้ง 11 ด้าน” หรือที่คุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยกันดี เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Quotient, ความฉลาดทางสติปัญญา หรือ Intelligence Quotient ซึ่งความจริงแล้วยังมีออีกหลาย Quotient เลยค่ะ ที่แม่โน้ตอยากนำมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกัน แต่ไม่ใช่ให้ปลูกฝังลูกในทุก ๆ Quotient ในคราวเดียวนะคะ เพราะจะพลอยทำให้เครียดกันไปทั้งบ้าน ซึ่งการปลูกฝังลูกใน Quotient ต่าง ๆ สามารถเริ่มปลูกฝังได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว

IQ คือ

สำหรับคำว่า “IQ” นี้ คุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยกันดี ซึ่งก็คือ Intelligence Quotient หรือ ความฉลาดทางสติปัญญา นั่นเอง วัดได้จากการนำอายุสมองมาเทียบกับอายุจริง ซึ่งสิ่งที่มีผลต่อ IQ คือ

 • กรรมพันธุ์ 50%
 • เกิดจากการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมภายนอก 50%

โดยทั่วไปแล้วความฉลาดทางสติปัญญาของคนปกติจะอยู่ที่ 90 – 110 โดยประมาณ ซึ่งตารางด้านล่างนี้เป็นตารางเปรียบเทียบความฉลาดทางสติปัญญาหากลูกของคุณพ่อคุณแม่จะเข้ารับการวัดด้าน IQ ค่ะ

130 ขึ้นไป ฉลาดมาก
120-129 ฉลาด
110-119 สูงกว่าปกติ
90-109 ปกติ
80-89 ต่ำกว่าปกติ
70-79 คาบเส้น
ต่ำกว่า 70 ปัญญาอ่อน

5 เว็บไซต์ทดสอบ IQ

dk

เว็บไซต์นี้จะเน้นไปในเรื่องของความจำ และตรรกะ โดยที่ผู้ทำการทดสอบจะต้องตอบคำถาม 39 ข้อภายในเวลา 40 นาที เว็บไซต์เรียกได้ว่าค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ โดยมีผู้ทำการทดสอบกว่า 7 ล้านคน ที่สำคัญ เขามีใบรับรองการทดสอบให้อีกด้วยค่ะ

Link : TestIQ.dk

Psychtests

ในเว็บไซต์นี้มีคำถามทั้งหมด 57 ข้อ ผู้ที่ทำการทดสอบต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลา 30 นาที แบบทดสอบของเว็บไซต์นี้มีตั้งแต่เรื่องของคณิตศาสตร์ ภาษา การหาความสัมพันธ์ของพื้นที่ และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

Link : Psychtests

Funeducation

เว็บไซต์นี้มีคำถามทั้งหมด 43 ข้อ ไม่จำกัดเวลาค่ะ คำถามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทักษะในการคำณวน ที่สำคัญ เขาไม่อนุญาตให้กลับไปแก้ไขคำตอบที่ตอบไปแล้วก่อนหน้า สำหรับบางแบบทดสอบอาจมีค่าใช้จ่าย

Link : Funeducation

International IQ Test

แบบทดสอบนี้มี 40 คำถาม เป็นภาษาไทยค่ะ ทดสอบความรู้ในหลากหลายแนว ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ความคิด การใช้ตรรกะและเหตุผลต่าง ๆ

Link : International IQ Test

123 Test

เว็บไซต์มีมีการทดสอบในหลายรูปแบบ เช่น แบบรายบุคคล แบบรายกลุ่ม แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบ IQ พื้นฐาน ซึ่งจะมีด้วยกัน 10 คำถาม 10 รูปแบบให้ได้เลือกค่ะ

Link : 123test

EQ คือ

คำนี้คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนก็คงคุ้นหูเช่นกัน EQ (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ ข้อนี้ความหมายคือ การที่ตัวเองมีความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดี รวมไปถึงสามารถควบคุมการแสดงออกให้ถูกต้องกาลเทศะได้อีกด้วย สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีและเหมาะสม ในปัจจุบันเราจะพบว่า คนที่มี EQ สูง จะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงาน และการใช้ชีวิตมากกว่าผู้ที่มีแต่ IQ สูง หรือจะพูดให้เข้าใจกันง่าย ๆ ก็คือ บางคนเรียนเก่ง แต่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ และการแสดงออกของตัวเองได้ แบบนี้อาจทำให้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมค่อนข้างลำบาก และประสบความสำเร็จได้ยาก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
การกอดลูกช่วยสร้าง EQ และการเห็นคุณค่าในตัวเองให้ลูกได้

MQ คือ

MQ (Moral Quotient) หรือ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่า การมีความประพฤติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม MQ จะเน้นไปในเรื่องของการปลูกฝังความดีงามในจิตใจ ที่สอดคล้องไปกับหลักศาสนาที่เน้นให้คนเป็นคนดีนั่นเอง

Dr. Robert Coles จิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้กล่าวไว้ว่า
การที่เด็กหรือบุคคลหนึ่งจะเติบโตมามี MQ ที่ดีได้ต้องอาศัยปัจจัย 3 อย่างด้วยกัน คือ

 • การอบรมสั่งสอนด้านศีลธรรมให้กับเด็กโดยตรง
 • ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก
 • ความรัก และการทำให้เด็กเห็นเป็นประจำ
ดร.โรเบิร์ต โคลส์ กล่าวต่อไปว่า MQ นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่บุคคลเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว เหมือนดังคำโบราณของไทยที่ว่า “สันดอนนั้นขุดได้ แต่สันดานนั้นขุดไม่ได้”การที่บุคคลคนหนึ่งจะมี MQ ระดับดี ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเด็กจึงจะได้ผล อาศัยปัจจัย ๓ อย่างด้วยกันคือ
๑. การสอนศีลธรรมโดยตรงให้กับเด็ก
๒. การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่ให้กับเด็ก
๓. ความรักและวินัย
อ้างอิง medinfo.psu.ac.th

SQ คือ

SQ (Social Quotient) หรือ ความฉลาดทางสังคม เป็นความฉลาดเกี่ยวกับการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถอาศัยอยู่คนเดียวได้ เราต้องมีการพึ่งพากันและกัน มีน้ำใจต่อกัน เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ ไม่ควรมีความคิดว่าเราอยู่เหนือใคร ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เบียดเบียนกัน

CQ คือ

CQ (Creativity Quotient) หรือ ความฉลาดด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ รวมไปถึงการมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเกิดได้จากการนำความรู้เก่า ๆ มาผสมผสานเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ก็ได้ค่ะ ไม่จำกัดด้าน เช่น ลุงคนหนึ่งจบการศึกษาในระดับชั้น ป.4 แต่สามารถสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติ ตั้งเวลาเปิดปิดได้ เป็นต้น แบบนี้ก็ถือว่ามี CQ ได้ค่ะ

PQ คือ

PQ (Play Quotient) หรือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เพราะการเล่นสามารถสร้างทักษะและพัฒนาการให้เด็กได้ในหลาย ๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่พัฒนาการด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการด้านอารมณ์ รวมถึงพัฒนาการด้านการเข้าสังคม ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นเริ่มได้ง่าย ๆ ด้วยการที่ “พ่อแม่เป็นอุปกรณ์การเล่นที่ดีของลูก” อย่าลืมใช้เวลาคุณภาพกับลูกให้มาก ๆ นะคะ

AQ คือ

AQ (Adversity Quotient) หรือ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา เรียกได้ว่าเด็กที่จะมี AQ นั้นต้องมีพื้นฐานความคิดที่ว่า “ปัญหาและอุปสรรค คือ ความท้าทาย ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมจำนน” มาก่อนค่ะ เพราะความฉลาดในการแก้ไขปัญหานั้นต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มีความพยายามไม่ย่อท้อ ซึ่งข้อนี้ เด็กจะมีความฉลาดในการแก้ไขปัญหามากหรือน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเป็นต้นแบบให้ลูกได้ดีแค่ไหน แล้วตามมาด้วยการอธิบาย การสอนให้ลูกได้ฝึกปัญหาด้วยตัวเอง

HQ คือ

HQ (Health Quotient) หรือ ความฉลาดในการดูแลสุขภาพ คือเด็กมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของการออกกำลังกาย หรืออาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะ และโภชนาการ เรียกได้ว่าไม่ได้เลือกกินแต่อาหารที่ตัวเองชอบอย่างเดียว ซึ่งควรปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็ก ๆ เช่นกัน

OQ คือ

OQ (Optimist Quotient) หรือ ความฉลาดในการคิดบวก มองโลกในแง่ดี เป็นความฉลาดอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังตั้งแต่เล็ก ๆ เป็นความฉลาดที่เกี่ยวกับการคิดดี พูดดี ทำดี มีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง ส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

การคิดบวก มองโลกในแง่ดี ไม่ได้หมายความว่า ในวันที่เจอกับเรื่องร้าย ๆ แล้วเรากล่อมตัวเองว่าเรื่องนี้ดี แต่มันคือการมองหาเรื่องดี ๆ ในเรื่องร้าย ๆ นั้นต่างหาก แล้วอยู่กับมันให้ได้ เพราะไม่มีใครที่จะเจอกับความทุกข์ทุกวัน และไม่มีใครที่เจอกับความสุขทุกวันเช่นกัน

TQ คือ

TQ (Thinking Quotient) หรือ ความฉลาดทางความคิด เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถในการนำแนวคิดต่าง ๆ ที่ดีไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้จริง รวมไปถึงการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

NQ คือ

NQ (Natural Quotient) หรือก็คือการเลี้ยงเด็กให้เติบโตไปตามธรรมชาติ ไม่กดดันเด็ก ไม่เร่งให้เด็กเติบโตเกินวัย ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกให้เติบโตไปได้อย่างเต็มศักยภาพของเด็กเอง

พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้กล่าวไว้ว่าการเลี้ยงลูกให้เติบโตไปตามธรรมชาตินั้น ต้องอาศัย 3 ปัจจัย ด้วยกัน ดังนี้

Natural Shine

คือ การเข้าใจพฤติกรรม นิสัยของลูก พร้อมกับเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการอมรมสั่งสอนให้เหมาะสม ซึ่งถ้าหากลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เข้าได้กับธรรมชาติที่เด็กเป็นได้เช่นกัน

Natural Parent

คือ ธรรมชาติของคุณพ่อคุณแม่เอง ที่ควรปรับมุมมอง และทัศนคติในการเลี้ยงลูกให้ตรงกัน เพื่อการเลี้ยงลูกที่ไปในทิศทางเดียวกัน ลูกจะไม่สับสน

Natural Emolument

คือ ธรรมชาติของรายได้ ถ้าหากรายได้ของครอบครัวมีอย่างจำกัด การเลี้ยงลูกจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธรรมชาติของรายได้ค่ะ เช่น การนำใบไม้มาดัดแปลงทำเป็นงานศิลปะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว เป็นต้น ก็เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้ตามธรรามชาติของรายได้อีกทางหนึ่ง

พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ มีความสำคัญ และจะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ
1. Natural Shine ธรรมชาติของลูก พฤติกรรม นิสัย พร้อมกับทำความเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็น เพื่อปรับการเลี้ยงดูให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพ่อแม่ต้องมีวิธีในการปรับเปลี่ยน ที่เข้ากับธรรมชาติของเด็กแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน
2. Natural parent ธรรมชาติของพ่อแม่ ต้องปรับทัศนคติในการเลี้ยงลูกให้ตรงกัน และมีแนวทางที่ตรงกัน
3. Natural emoluments ธรรมชาติของรายได้ การเลี้ยงลูกตามธรรมชาติอย่างเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัวและความพอเพียง โดยอาจจะนำธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกได้
อ้างอิง mgronline.com

จาก 11 Quotients ที่แม่โน้ตกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นอะไรที่ค่อย ๆ ปลูกฝังเด็กนะคะ ยกตัวอย่างเรื่อง EQ (Emotional Quotient) สามารถฝึกลูกได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนค่ะ เช่น เมื่อลูกน้อยร้องไห้ เพราะหิวนม แต่คุณแม่กำลังอาบน้ำอยู่ ให้คุณแม่ส่งเสียงบอกกับลูกอย่างอ่อนโยนว่าขณะนั้นคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ บอกให้ลูกรอนิดหนึ่ง ถึงแม้ว่าลูกน้อยจะไม่เข้าใจในความหมายที่คุณแม่พูด แต่ด้วยเสียง และน้ำเสียงของคุณแม่จะทำให้ลูกได้รู้ว่า “อ่อ…คุณแม่ไม่ได้ไปไหนไกล ยังอยู่แถวนี้” เป็นต้นค่ะ


Mommy Note

3,079,158 views

คุณแม่ลูกหนึ่ง ที่ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ "Tradigital" แบบดั้งเดิมผสมผสานกับความดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เน้นเลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่มีสุข ติดต่องานได้ที่ e-mail : simplymommynote@gmail.com

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save