ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ปัญหาใหญ่ แก้ไขได้

ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ปัญหาใหญ่ แก้ไขได้
ครอบครัว

Last Updated on 2023 09 06

ช่องว่างระหว่างวัยเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายครอบครัวเผชิญ เพราะช่องว่างระหว่างวัยหรือความต่างของช่วงอายุของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่และลูก ทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถปรึกษาพุดคุยกันอย่างเปิดใจได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเกิดความห่างเหินตามมาอีกทั้งยังนำไปสู่ปัญหาต่างต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามปัญหาช่องหว่างระหว่างวัยของคนในครอบครัวสามารถร่วมกันแก้ไขเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวได้

ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) คืออะไร?

Generation Gap หรือ ช่องว่างระหว่างวัย คือ ความแตกต่างทางอายุ ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่ง เช่นช่องว่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนรุ่นปู่ย่า วัยรุ่นและพ่อแม่ ซึ่งความแตกต่างระหว่างวัยนี้สามารถนำมาสู่ความความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน อีกทั้งการศื่อสารไม่ตรงกันของแต่ละช่วงวัยทำให้เกิด gap หรือช่องว่างนั่นเอง

เทียบระหว่าง GEN Y และ Baby Boomer

มีทฤษฏีที่อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของคนในแต่ละช่วงอายุ ด้วยลักษณะของคนที่เกิดในแต่ละยุคมีความแตกต่างกัน (Generation Gap) คนที่เกิดในยุคสมัยและช่วงอายุใกล้เคียงกันมักมีลักษณะทางความคิด พฤติกรรมคล้ายกันและมักจะต่างกับคนที่เกิดในยุคและช่วงอายุต่างกัน อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เศรษฐกิจ, สภาพแวดล้อทางสังคม, เทคโนโลยี และการสื่อสาร การเมือง เป็นต้น

โดยทั่วไปเราสามารถแบ่ง Generation Gap ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Traditional, Gen B  หรือ Baby Boomer, Gen X หรือ Yuppie, Gen Y หรือกลุ่ม  Millennium, Gen Z เราขอยกตัวอย่างความต่างระหว่างวัยที่มักเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวและเป็นกลุ่มที่มีความต่างกันในหลายๆ เรื่องเป็นอย่างมากนั่นคือกลุ่ม Millennial หรือ Gen Y และกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งอาจเป็นรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของเรานั่นเอง

กลุ่ม Millennial หรือ Gen Y

คือ คนที่เกิดช่วงปี 2523-2540 (อายุ 42-25 ปี) ลักษณะคนที่เกิดในยุคนี้มักมีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่ชอบ มีความชัดเจนต้องการสร้างความเหมาะสมและความสมดุลชีวิตให้กับตัวเอง รักความสะดวกสบาย คนในกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง เท่าทันโลกยุคดิจิตัล เป็นยุคที่การเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วคลิก มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ จากหลากหลายแหล่งที่มา

เด็กในกลุ่มนี้มักได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวอย่างเต็มที่ พ่อแม่ที่มีความพร้อมทางหน้าที่การงานสามารถให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกได้อย่างเต็มที่

กลุ่ม Baby Boomer

คือ คนที่เกิดช่วงปี 2489 – 2507 (อายุ 76-58 ปี) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด หรือกลุ่มคนที่เป็นรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของเรานั่นเอง คนในกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคช่วงหลังสงครามโลกเป็นช่วงที่มีการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ มีความจริงจัง ทุ่มเทชีวิตให้หน้าที่การงาน มั่นคงและภักดีต่อองค์ ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่พลเมือง มีความขยันอดทนสูง ประหยัดอดออม

เนื่องจากในช่วงยุคสมัยนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกทำให้สูญเสียประชากรจำนวนมาก ทำให้ค่านิยมของคนในสมัยก่อนนิยมให้แต่ละครอบครัวมีลูกมาก เพราะต้องการกำลังสำคัญในการช่วยกันทำมาหา

วิธีลดช่องว่างระหว่างวัย

ช่องว่างระหว่างวัย หรือ Generation Gap ของสมาชิกในครอบครัว มักเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งตั้งแต่ระดับเล็กน้อยและลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวได้ เราสามารถลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าใจในความแตกต่างและปรับตัวให้เข้าใจความต้องการของแต่ละฝ่ายได้โดย…

ยอมรับและเปิดใจให้กว้าง

ควรใช้เหตุผลในการอธิบายให้ลูกเข้าใจและไม่ควรใช้มาตรฐานในยุคสมัยของตัวเองเป็นตัวตัดสิน หรือตัวชี้วัดสถานการณ์ต่างๆ เพราะแน่นอนว่าเราและลูกย่อมเกิดในช่วงเวลาและยุคสมัยที่แตกต่างกัน

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การพูดคุยกันเป็นประจำ ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน และสม่ำเสมอไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยเป็นวิธีได้ผลอย่างมากเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ทำให้พ่อแม่ลูก สมาชิกในครอบครัวเกิดปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสเปลี่ยนทางความคิดกันมากขึ้น และทำให้แต่ละ generation มองเห็นความแตกต่าง และความต้องการของแต่ละฝ่ายมากขึ้นด้วย

รับฟังและเข้าใจ

คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของลูก ไม่ว่าจะผิดหรือถูกเปิดโอกาสให้เค้าได้ออกความคิดเห็นหากไม่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายด้วยเหตุผล และไม่ใครใช้ประสบการณ์ของตัวเองตัดสินลูก

ประนีประนอม

สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งแน่นอนว่าคนแต่ละยุคสมัยย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ตามหากต่างฝ่ายต่างมีความประณีประนอมจะช่วยให้เราสามารถคุยกันได้อย่างเข้าใจแต่ละฝ่ายและช่วยลดการทะเลาะและความรุนแรงในครอบครัวลงได้

สรุป

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นช่องว่างระหว่างวัย หรือ Generation Gap สามารถนำไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัวตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ จนถึงปัญหาใหญ่ได้ หากทุกคนในครอบครัวสามารถปรับความคิดเห็นเข้าใจความแตกต่างและความต้องการของแต่ละคนได้อาจช่วยลดการเกิดช่องว่างระหว่างวัยและลดการเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ การสื่อสารอย่างเข้าใจและยอมรับในความเห็นต่างอย่างมีเหตุผลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดโอกาสเกิดความขัดแย้งและช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยลงได้ และที่สำคัญ ความรัก ความเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเกราะป้องกันให้ลูกได้ในอนาคตกับสังคมที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน


Crazy Secret

58,845 views

นักเขียนหลากหลายแนวหลงไหลงานเขียน ไลฟ์สไตล์ ซีรีย์ รีวิว สัตว์เลี้ยง สุขภาพ ความงาม "Writer enjoy and hope will be reader happy" FB: The write เขียน ไป เรื่อย

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save