ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ลูกชาย ลูกสาว พร้อมหลักการตั้งชื่อมงคล

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ลูกชาย ลูกสาว พร้อมหลักการตั้งชื่อมงคล
ตั้งครรภ์

Last Updated on 2021 11 09

หลักการตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล ให้ถูกโฉลกกับวันเกิดของลูกน้อย ตามศาสตร์แห่งการตั้งชื่อที่มีมาแต่โบราณ เชื่อว่า การตั้งชื่อควรพิจารณาวัน เดือน ปีเกิดเป็นหลัก เพราะเมื่อนำ 3 สิ่งนี้มาบวกเข้าด้วยกัน ก็จะได้เลขวิญญาณ อันเรียกได้ว่าเป็น “เจ้าชะตา” ของผู้ที่เกิดในฤกษ์นั้น ๆ นั่นเอง

สารบัญ

หลักการตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล

ทั้งนี้ หลักการตั้งชื่อมงคลให้ถูกโฉลกกับวันเกิดของลูกน้อย มีแนวทาง ดังนี้ คือ

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ควรเลี่ยงอักษรกาลกิณี อันจะนำมาซึ่งอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ดังนี้ ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ควรเลี่ยง “สระ” ทุกชนิดในชื่อ ยกเว้นไม้หันอากาศ และตัวการันต์ เนื่องจากศาสตร์แห่งการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีอุปสรรค ไม่ราบรื่น ทำอะไรก็จะพบกับปัญหาติดขัดอยู่ตลอดเวลา

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ควรเลี่ยงอักษร ก ข ค ฆ ง ห้ามมิให้มีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ เพราะถือเป็นกาลกิณี จะนำมาซึ่งอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ นั่นเอง

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันพุธ (โดยเฉพาะพุธกลางคืน)

ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรต่อไปนี้ในชื่อ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะหลักโหราศาสตร์เชื่อว่าอักษรเหล่านี้จะเป็นกาลกิณีสำหรับผู้เกิดวันพุธ อาจจะทำให้ชีวิตอับโชค ประสบแต่โรคภัยต่างๆ เป็นต้น

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ควรเลี่ยงอักษรกาลกิณี หรืออักษรอุปสรรค ดังนี้ ด ต ถ ท ธ น

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ควรหลีกเลี่ยงการใช้พยัญชนะกาลกิณีค่อวัน ดังนี้ ย ร ล ว

ชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ควรหลีกเลี่ยงการใช้พยัญชนะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ไว้ในชื่อ เพราะอาจจะทำให้ชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

รายชื่อมงคลสำหรับลูกสาว จำแนกตามวันเกิดได้ ดังนี้

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอาทิตย์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง
กาญจน์แก้ว กาน-แก้ว ทองและแก้ว
กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
กนกวลี กะ-หนก-วะ-ลี คำพูดดั่งทองคำ
กทลี กะ-ทะ-ลี กล้วย
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้
เขมนิจ เขม-มะ-นิด ผู้มีความสุขเสมอ
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาล
แขไข แข-ไข พระจันทร์ส่องแสง
งามเนตร งาม-เนด ผู้มีดวงตาที่สวยงาม
จิตรา จิด-ตรา งดงาม ประณีต
จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความคิดตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
จิราพร จิ-รา-พร พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จินตนา จิน-ตะ-นา ผู้มีความคิดดี
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จันทร์เจ้า จัน-เจ้า พระจันทร์
บัวแก้ว บัว-แก้ว เป็นตราประจำกระทรวงการต่างประเทศในอดีต
บัวขวัญ บัว-ขวัญ บัวที่เป็นสิริมงคลที่อยู่กับตัว
ปานตะวัน ปาน-ตะ-วัน ส่องสว่างดุจดั่งดวงอาทิตย์
ปานรพี ปาน-ระ-พี ดั่งดวงอาทิตย์
ปานวาด ปาน-วาด งดงามดั่งภาพวาด
ปิติพร ปิ-ติ-พร ความสุขใจอันประเสริฐ
เพ็ญแข เพ็น-แข พระจันทร์
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
ดาริกา ดา-ริ-กา การหลุดพ้น
ชุติมา ชุ-ติ-มา ผู้มีความรุ่งเรือง
นันทา นัน-ทา ความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง
นงเยาว์ นง-เยา หญิงงามวัยเยาว์
วิมล วิ-มน ปราศจากมลทิน, ไม่มีตำหนิ, สะอาด, ใส, บริสุทธิ์, งาม, กระจ่าง
วรรณา วัน-นา ผิวพรรณงดงาม
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
วิลาวรรณ วิ-ลา-วัน งามเลิศ
วิภาวดี วิ-พา-วะ-ดี เป็นพระนามของพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งหล้า
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
ทรงวาด ซง-วาด ชื่อถนนทรงวาด
ทิพากร ทิ-พา-กอน พระอาทิตย์
ทานตะวัน ทาน-ตะ-วัน ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ฐิติมา ถิ-ติ-มา มีความคงอยู่
ฐาปณี ถา-ปะ-นี ผู้มีฐานะมั่นคง

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันจันทร์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง
กรกฎ กอ-ระ-กด กลุ่มดาวรูปปู ราศีกรกฎ
กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ประพฤติตนดี
กชกร กด-ชะ-กอน การพนมมือไหว้เป็นรูปดอกบัว
กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวดุจดอกบัว
จันทร จัน-ทอน ดวงเดือน, ชื่อเทวดารูปหนึ่งในนิยาย
จงกล จง-กน ดอกบัว
บงกช บง-กด ดอกบัว
ปภัสสรณ์ ปะ-พัด-สอน ผ่องใส บริสุทธิ์เหมือนแสงอาทิตย์
ศศวรรณ สะ-สะ-วัน ผู้มีเชื้อสายกระต่าย
นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญกมล ทัน-กะ-มน ผู้มีจิตใจงดงาม
ชมัยพร ชะ-ไม-พอน ผู้มีพรสองประการ
ชมจันทร์ ชม-จัน มองพระจันทร์, ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกรับประทานได้
นันทวัน นัน-ทะ-วัน ชื่อสวน 1 ใน 4 ของพระอินทร์
นวลจันทร์ นวน-จัน ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
วรวรรณ วอ-ระ-วัน ผิวพรรณผุดผ่อง
อรวรรณ ออ-ระ-วัน หญิงสาวผู้ที่มีผิวงาม
อรอนงค์ ออน-อะ-นง หญิงผู้มีรูปโฉมงดงาม

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอังคาร
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จิราพร จิ-รา-พอน พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งดงามเสมอ
จริยา จะ-ริ-ยา กิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ
ฉันทนา ฉัน-ทะ-นา ผู้มีความพอใจ ผู้มีความรักใคร่
ชนิดา ชะ-นิ-ดา บิดา มารดา
ชุติมา ชุ-ติ-มา ผู้มีความรุ่งเรือง
บุษรินทร์ บุด-สะ-ริน ดอกบัวดอกใหญ่
บุษบา บุด-สะ-บา ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
ปริศนา ปริด-สะ-หนา สิ่งที่เป็นเงื่อนงำ
ปรีดา ปรี-ดา ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มใจ
ปานใจ ปาน-ใจ ที่รักยิ่ง, เทียบได้กับดวงใจ
ประพาฬ ประ-พาน รัตนชาติชนิดหนึ่ง มีสีแดงอ่อน เกิดจากหินปะการังใต้ทะเล
พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน
พรทิพย์ พอน-ทิบ ผู้ดีประเสริฐสุด
พิณประภา พิน-ประ-พา พบแสงสว่าง
เพ็ญพิสุทธ์ เพ็น-พิ-สุด สดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุพรรษา สุ-พัน-สา ฝนที่ดี, ปีที่ดี
สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่าง หรือบริสุทธิ์แท้
สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง
สาวิตรี สา-วิ-ตรี คำสดุดีพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท
สิริโฉม สิ-หริ-โฉม สวย, งาม
สิรินภา สิ-หริ-นะ-ภา ท้องฟ้าอันสวยงาม
ศรีสุดา สี-สุ-ดา หญิงสาวที่ดีมีศิริมงคล
ศศิธร สะ-สิ-ทอน ดวงจันทร์
ศรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งหล้า
วิมล วิ-มน ไม่มีตำหนิ, สะอาด, ใส, บริสุทธิ์, งาม, กระจ่าง
อรวี ออ-ระ-วี หญิงงามผู้กล้าหาญ
อัญชลี อัน-ชะ-ลี การประนมมือ, การไหว้
อุไร อุ-ไร ทองคำ
อุทุมพร อุ-ทุม-พอน ชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพุธ

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพุธ
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กันยา กัน-ยา สาวน้อย, สาวรุ่น
กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม, นางงาม
กานดา กาน-ดา หญิงผู้เป็นที่รัก
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญข้าว ขวัน-ข้าว พิธีที่ชาวนาทำขึ้นเพื่อให้เป็นมงคลแก่ข้าว เรียกว่า ทำขวัญข้าว
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้องสาว
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
ดลยา ดน-ละ-ยา แผ่นดิน
ดุสิตา ดุ-สิ-ตา ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๔ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น
ดาริกา ดา-ริ-กา ดวงดาว
นุชนาถ นุด-ชะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของน้อง
นาตยา นาด-ตะ-ยา ผู้รู้วิธีการฟ้อนรำ
นัยนา ไน-ยะ-นา ดวงตา
รุจิรา รุ-จิ-รา งาม, สว่าง, รุ่งเรือง, สวย
รุจี รุ-จี แสง, ความรุ่งเรือง, ความงาม
ลีลาวดี ลี-ลา-วะ-ดี ต้นดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อย
ลลนา ละ-ละ-นา หญิงที่น่าเอ็นดู
ลักษณาวดี ลัก-สะ-นา-วะ-ดี ผู้มีลักษณะดี
วิยะดา วิ-ยะ-ดา ผู้มีความเพียร
วาสินี วา-สิ-นี นางผู้มีผิวเนื้อขาวงาม
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
สุขุมาล สุ-ขุ-มาน ละเอียดอ่อน, อ่อนโยน, นุ่มนวล, ผู้ดี, ตระกูลสูง.
สุณี สุ-นี ผู้มั่นคงความดีงาม
สุนิสา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
แสงสุรีย์ แสง-สุ-รี พระอาทิตย์
แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
แสงโสม แสง-โสม แสงจันทร์
สาริณี สา-ริ-นี มีส่วนสำคัญ, ผู้มีสาระ
สาลิกา สา-ลิ-นี ชื่อนกชนิดหนึ่ง
ศิริรัตน์ สิ-ริ-รัด ดวงแก้วที่เป็นมงคล
ศิริพร สิ-ริ-พอน ผู้มีพรอันเป็นมงคล
ศศิธร สะ-สิ-ทอน ดวงจันทร์
อุษา อุ-สา แสงเงินแสงทอง, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, ใล้รุ่ง.
อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
อารณี อา-ระ-นี พระอาทิตย์
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
อิรวดี อิ-ระ-วะ-ดี หรือ เอราวดี อาจหมายถึง ไอราวดี – มารดาของไอราวตะ เขตอิรวดี

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพฤหัสบดี
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กฤษณา กริด-สะ-หนา ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่
กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี นางงาม, หญิงงาม
จุฑามาศ จุ-ทา-มาดก หย่อมผมกลางกระหม่อม
จริญพร จะ-ริน-พร ผู้มีความรู้ในการเดินทางที่ดี
จุฬาลักษณ์ จุ-ลา-ลัก มีลักษณะเลิศ, โฉมงาม
จามจุรี จาม-จุ-รี ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
จรรยา จัน-ยา ความประพฤติดี
ชาริสา ชา-ริ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ณัฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา
ศิริพร สิ-ริ-พอน ผู้มีพรอันเป็นมงคล
นวลอนงค์ นวน-อะ-นง หญิงผู้มีผิวขาวปนเหลือง
บุหรง บุ-หรง นกยูง
บุษบา บุด-สะ-บา ดอกไม้
บุษราคัม บุด-สะ-รา-คัม พลอยสีเหลือง
บุหงา บุ-หงา ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง หรือคืออีกชื่อหนึ่งของ บุหรง
บงกช บง-กด บัว
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
ประภาพร ประ-พา-พอน ประภาพร
ผุสชา ผุด-สะ-ชา ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเทวดา
พรรษา พัน-สา ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน
พิณประภา พิน-ประ-พา พบแสงสว่าง
อัปสร อับ-สอน นางฟ้า, นางสวรรค์
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
อัญชลี อัน-ชะ-ลี การประนมมือ, การไหว้

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันศุกร์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กษมา กะ-สะ-มา ความอดกลั้น
กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้องสาว
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความคิดตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
โฉมฉาย โฉม-ฉาย รูปงามสดใสเปล่งปลั่ง, รูปร่างงามสง่า
โฉมสุดา โฉม-สุ-ดา ลูกสาวที่หน้าตางดงาม
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้เป็นที่รักของบิดา
ชนกนาถ ชะ-นก-นาด พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น-พิ-สุด สดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์
เบญญาภา เบ็น-ยา-พา ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
เบญจมาศ เบ็น-จะ-มาด ดอกเบญจมาศ
ปิ่นชนก ปิ่น-ชะ-นก เครื่องประดับบนศีรษะของพ่อ
นุชนาถ นุด-ชะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของน้อง
สุดธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
สุดถนอม สุด-ทะ-หนอม ประคับประคองเป็นอย่างดี
อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี
อุบล อุ-บน ดอกบัว
อุษา อุ-สา แสงเงินแสงทอง, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, ใกล้รุ่ง
อันธิกา อัน-ทิ-กา กลางคืน, เวลาค่ำ
อังศุมาลิน อัง-สุ-มา-ลิน พระอาทิตย์
อนงค์ อะ-นง เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ
อุ่นเรือน อุ่น-เรือน ผู้ที่ทำให้บ้านอบอุ่น

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันเสาร์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
กรองทอง กรอง-ทอง ผ้าไทยโบราณชนิดหนึ่ง ใช้ลวดทองแดง หรือเส้นไหมทองถัก หรือทอเป็นตาข่ายเล็ก ๆ ใช้สำหรับห่มสะพักเฉวียงบ่า.
กันยา กัน-ยา สาวน้อย, สาวรุ่น
กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม, นางงาม
เกตุแก้ว เกด-แก้ว ดาวเกตุที่มีค่าดุจแก้วมีค่า
กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
กาสะลอง กา-สะ-ลอง ดอกปีป ที่มีลักษณะสีขาว กลิ่นหอม
ปัทมา ปัด-ทะ-มา ดอกบัว
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จามจุรี จาม-จุ-รี ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
จุไร จุ-ไร ไรจุก, ไรผม
ฉัตรสุดา ฉัด-สุ-ดา หญิงผู้มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
โฉมเฉลา โฉม-ฉะ-เหลา รูปร่างงามสมส่วน
ทอรุ้ง ทอ-รุ้ง ความพร้อมเพรียงกัน, ความปรองดองกัน
ทอฝัน ทอ-ฝัน ผู้สานสายใยแห่งความหวัง
ดุจเดือน ดุด-เดือน งดงามดั่งพระจันทร์
ดลยา ดน-ละ-ยา แผ่นดิน
ดาริกา ดา-ริ-กา ดวงดาว
ไตรรุ้ง ไตร-รุ้ง รุ้งสามสี
รุ่งฤดี รุ่ง-รึ-ดี จิตใจที่สว่าง
รพีพร ระ-พี-พอน ค้ำจุนความรุ่งเรือง
มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี
มาริษา มา-ริ-สา ผู้ควรบูชา
นันทพร นัน-ทะ-พอน ยินดีในสิ่งประเสริฐ
นันทา นัน-ทา ความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง
นันทวัน นัน-ทะ-วัน ชื่อสวน 1 ใน 4 ของพระอินทร์
แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
อัญชลี อัน-ชะ-ลี การประนมมือ, การไหว้

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด

รายชื่อมงคลสำหรับลูกชาย จำแนกตามวันเกิดได้ดังนี้

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันอาทิตย์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กรกฎ กอ-ระ-กด กลุ่มดาวรูปปู ราศีกรกฎ
เกียรติภูมิ เกียด-ติ-พูม เกียรติ และศักดิ์ศรีที่สังคมยอมรับ
เกียรติขจร เกียด-ขะ-จอน มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล
กันตพัฒน์ กัน-ตะ-พัด มีความน่ารักและความเจริญ
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี, ที่รวมคุณงามความดี
คมกริช คม-กริด คมของกริช ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่ง
ครรชิต คัน-ชิด กึกก้อง
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด การรบที่ยาวนาน
จีรวัฒน์ จี-ระ-วัด ผู้มีความเจริญอย่างยั่งยืน
ชัยวัฒน์ ไช-วัด เจริญด้วยความชนะ
ชัยชนะ ไช-ชะ-นะ ความมีชัย
พิชิตชัย พิ-ชิด-ไช ได้รับชัยชนะ
พิทยา พิด-ทะ-ยา วิชาความรู้
ปิยะพงษ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
วราวุฒิ วะ-รา-วุด ความรอบรู้อันประเสริฐ.
วโรดม วะ-โร-ดม ประเสริฐสุด
บพิตร บอ-พิด พระองค์ท่าน เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้แก่เจ้านาย
บารมี บา-ระ-มี คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา,
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
ปรัชญา ปรัด-ยา, ปรัด-ชะ-ยา วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้ และความจริง
ปฏิวัติ ปะ-ติ-วัด เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างฉับพลันทันที
ธงชัย ทง-ไช ธงที่ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด ผู้ที่เจริญด้วยทรัพย์
ธนาคาร ทะ-นา-คาน สถาบันการเงินที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ธีรเดช ที-ระ-เดด อำนาจของนักปราชญ์
ดนุพล ดะ-นุ-พน ผู้น่าทะนุถนอม, ผู้มีกำลังน้อย
นนทชัย นน-ทะ-ไช สิริมงคลอันน่ายินดี
นิติกร นิ-ติ-กอน ชื่อตำแหน่งผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
นิติพล นิ-ติ-พน เกี่ยวข้องบ้านเรือน อสังหาริมทรัพย์ มรดก
นพชัย นบ-พะ-ไช ผู้ได้รับชัยชนะทั้ง ๙ ประการ
นพดล นบ-พะ-ดน พื้นฟ้า
อนุวัฒน์ อะ-นุ-วัด ทําตาม ประพฤติตาม
อานนท์ อา-นน ชื่อปลาในวรรณคดี เชื่อกันว่าตัวใหญ่ และหนุนแผ่นดินไว้

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันจันทร์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กันตพัฒน์ กัน-ตะ-พัด มีความน่ารักและความเจริญ
กันตพงษ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
ชัยพร ไช-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
ชัยพฤกษ์ ไช-ยะ-พรึก ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ชัยวัฒน์ ไช-วัด เจริญด้วยความชนะ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์, ตำรา, หนังสือ
นพชัย นบ-พะ-ไช ผู้ได้รับชัยชนะทั้ง ๙ ประการ
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรพงษ์ จัก-กระ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
ศุวัฒน์ สุ-วัด ผู้มีความเจริญดี
วสันต์ วะ-สัน ฤดูใบไม้ผลิในคำว่า ฤดูวสันต์ หรือวสันตฤดู
พงศธร พง-สะ-ทอน ผู้ดำรงวงศ์สกุล, ผู้สืบสกุล
พชร พะ-ชะ-ระ เพชร
ภัทรพงษ์ พัด-ทะ-ระ-พง ผู้นำความเจริญมาสู่ตระกูล

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันอังคาร
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ศุภโชค สุ-พะ-โชก มีความงามเป็นโชค
ศุภวัฒน์ สุ-พะ-วัด ผู้เจริญด้วยความดีงาม
ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
ปรัชญา ปรัด-ยา, ปรัด-ชะ-ยา วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้ และความจริง
ประสิทธิ์ ประ-สิด ความสำเร็จ
พิชิตชัย พิ-ชิด-ไช ได้รับชัยชนะ
ชาญชัย ชาน-ไช ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาญวิทย์ ชาน-วิด ทำให้เกิดความชำนาญ
อนุวัฒน์ อะ-นุ-วัด ทําตาม ประพฤติตาม
ดัสกร ดัด-สะ-กอน ข้าศึก

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพุธ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพุธ
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
คุณากร คุ-นา-กร บ่อเกิดแห่งความดี, ที่รวมคุณความดี
นฤดล นะ-รึ-ดน ชนชั้น
ณัฐวุฒิ นัด-ทะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
นิติ นิ-ติ กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, แบบแผน, ขนบธรรมเนียม
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเนือง ๆ
อนุวัฒน์ อะ-นุ-วัด ทําตาม ประพฤติตาม
อาทิตย์ อา-ทิด พระอาทิตย์
วชิราวุธ วะ-ชิ-รา-วุด ผู้มีวชิระเป็นอาวุธ คือ พระอินทร์
ชาญชัย ชาน-ไช ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาญวิทย์ ชาน-วิด ทำให้เกิดความชำนาญ
ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพฤหัสบดี
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กฤษณะ กริด-สะ-นะ ชื่อพระนารายณ์อวตารปางที่-๘-ว-ดำ
จำนงค์ จำ-นง ประสงค์, มุ่งหวัง, หมาย
คมกริช คม-กริด คมของกริช ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่ง
คณิต คะ-นิด การนับ, การคำนวณ
คชา คะ-ชา ช้าง
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง
ชลศึก ชน-สึก การรบ การต่อสู้ทางน้ำ
ชัยวัฒน์ ไช-วัด เจริญด้วยความชนะ
ชาญชัย ชาน-ไช ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
สุรชัย สุ-ระ-ไช ชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ, ชัยชนะของเทวดา
สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ความกล้าหาญ
สุรพงษ์ สุ-ระ-พง วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันศุกร์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
บัญชา บัน-ชา คำสั่งของผู้มีอำนาจบังคับ
ณัฐพงษ์ นัด-ถะ-พง นักปราชญ์
สรพงษ์ สุ-ระ-พง สนั่น
พันธกาล พัน-ทะ-กาน ความผูกพันอันประเสริฐ
นิพนธ์ นิ-พน เรื่องที่แต่งขึ้น
ปิติพงษ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปัญญา ปัน-ยา ความรอบรู้, ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้ และคิด
พิสุทธิ์ พิ-สุด บริสุทธิ์, สะอาด, หมดจด, สุกใส
ศักดิ์สิทธิ์ สัก-สิด ขลัง, ที่เชื่อว่าสามารถดลบันดาลให้เกิดขึ้น สำเร็จ หรือเป็นจริงได้
อานนท์ อา-นน ชื่อปลาในวรรณคดี เชื่อกันว่าตัวใหญ่ และหนุนแผ่นดินไว้
อาณัติ อา-นัด ข้อบังคับ, คำสั่ง
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี มีตระกูล

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันเสาร์
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จักราวุธ จัก-กะ-รา-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
อาวุธ อา-วุด เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ต่อสู้ หรือป้องกัน
นิรุจ นิ-รุด ดับทุกข์สนิท
นิติพล นิ-ติ-พน เกี่ยวข้องบ้านเรือน อสังหาริมทรัพย์ มรดก
ครรชิต คัน-ชิด กึกก้อง
บพิตร บอ-พิด พระองค์ท่าน เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้แก่เจ้านาย
บัญชา บัน-ชา คำสั่งของผู้มีอำนาจบังคับ
ปิติ ปิ-ติ ความสุขใจ อิ่มใจ
ชาญชัย ชาน-ไช ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชนก ชะ-นก บิดา
ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การตั้งชื่อให้บุตรหลานที่เกิดใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะเชื่อว่า ชื่อที่ดี มีมงคลแก่ชีวิตของผู้ที่เกิดมานั้น จะนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวของบุตรหลาน รวมถึงครอบครัว และวงศ์ตระกูลด้วยเช่นกัน ดังนั้นศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ จึงมีการสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ก็เพื่อความสมบูรณ์พูนสุข และความสำเร็จในชีวิตของบุตรหลานที่รัก นั่นเอง


waayu

309,181 views

(นามปากกา : วายุ, วิสัชนา, อารีรัตน์) ชอบปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และวาดรูป เคยเป็นครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยมต้น ครูสอนจินตคณิต(สมาร์ทเบรน) มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค และ E-book ที่ mebmarket.com Facebook

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save